Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik

Cookiepolitik – Samstrøm A/S

Privatlivspolitik – Samstrøm A/S

Indledning:

Samstrøm A/S har efter lovgivningen pligt til at informere dig om, hvordan vi behandler og videregiver de personoplysninger vi har registreret på dig, i forbindelse med dit kundeforhold ved Samstrøm A/S. Når du er kunde ved Samstrøm A/S indsamler og behandler Samstrøm A/S som Databehandler en række personoplysninger. Vi behandler oplysningerne med følgende overordnede formål:

Til brug for administration af leveringsforholdet indsamler, behandler og opbevares relevante oplysninger, herunder identifikationsoplysninger om dig som kunde og dine forbrugsrelaterede forhold i overensstemmelse med reglerne i persondataforordningen.


Hvilke personoplysninger vi registrerer og behandler fremgår af vedlagte ”Fortegnelse over
behandlingsaktiviteter – kundedata.”


Af vedlagte fremgår det endvidere:
- Hvilke typer af data vi behandler
- Hvor længe data opbevares og hvornår disse slettes
- Hvilke afdelinger i Samstrøm der opbevarer dine data
- I hvilke tilfælde data videregives
- Hvordan dine data er sikret


Du har altid mulighed for at kontakte Samstrøm hvis du ønsker oplysninger om, hvilke data vi har registreret på dig, ligesom du har mulighed for at gøre indsigelse mod registrerede data. Såfremt du som tidligere kunde ved Samstrøm ønsker at dine personlige data slettes, kan dette ske, såfremt der ikke er øvrig lovgivning, der forhindrer dette. Der vil under alle omstændigheder kunne ske en anonymisering af de data vi har registreret på dig.

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter – Kundedata

1. Dataansvarlig

1.1 Selskabsnavn Samstrøm A/S
1.2 Adresse Tårnvej 24
7200 Grindsted
1.3 Afdelinger 1. Tårnvej 24, 7200 Grindsted
2. Europavej 2, 7430 Ikast
3. Islandsvej 2, 7480 Vildbjerg
4. Godthaabsvej 3, 6920 Videbæk
5. Skolegade 23, 6880 Tarm
6. Nygade 22, 7760 Hurup Thy
7. Teglgårdvej 7A, 7451 Sunds
8. Bytoften 8, Hjerting
1.4 Kontaktperson til Samstrøm Direktør Martin Risager Hansen
Telefon 25 57 83 81
E-mail: mrh@samstrom.dk
1.5 Ansvarlig for
persondatabeskyttelse
Direktør Martin Risager Hansen
Telefon 25 57 83 81
E-mail: mrh@samstrom.dk

 

2. Kategorier af registrerede

2.1 Kategorier af registrerede Tidligere, nuværende og potentielle kunder – fysiske og
juridiske personer.

 

3. Formål med behandlingen

3.1 Formål med behandling af
kundedata
Til brug for administration af leveringsforholdet
indsamler, behandler og opbevares relevante
oplysninger, herunder identifikationsoplysninger om
kunden og kundens forbrugsrelaterede forhold i
overensstemmelse med reglerne i
persondataforordningen.
I sager om afbrydelse af elforsyningen registrerer og
behandler Samstrøm om den kunde hvis elforsyning
afbrydes, eller forsøges afbrudt, herunder oplysninger
om:
- Forhold der indebærer, at afbrydelsen ikke
umiddelbart kan afbrydes, herunder forhold
vedrørende dyrehold, børn eller hjælpeløse
personer.
- Forhold der giver anledning til overvejelser om
sikkerheden for der personer der varetager
Samstrøms interesser.
- Øvrige forhold på kundens ejendom af relevans
for afbrydelsen.
Oplysninger registreres og behandles til brug for
gennemførelse af den aktuelle afbrydelse og eventuelle
fremtidige afbrydelsessager.

 

4. Kategorier af personoplysninger der behandles

4.1 Kategorier af personoplysninger
der behandles
Almindelig oplysninger:
- Navn
- Adresse
- Måledata/elforbrug
- Oplysninger om dyrehold
- Børn på adressen
- CPR nummer
- E-mail adresse
- Øvrige kontaktoplysninger
- Oplysninger om eventuel ejer (hvis anden end
forbruger)
Særlige oplysninger:
- Oplysninger om hjælpeløse personer på
adressen.
- Oplysninger om særligt aggressive personer på
adressen

 

5. Kategorier af modtagere af oplysninger

5.1 Kategorier af modtagere Samstrøm videregiver stamdata, herunder CPR nummer
til EnergiNet.dk Samstrøm er berettiget til at videregive
oplysninger, herunder til det offentlige, hvis dette er
nødvendigt for at varetage leverancen og
forpligtelserne efter den kontrakt der er indgået med
kunderne, samt hvor det er i overensstemmelse med
rettigheder og forpligtelser efter lovgivningen i øvrigt.
5.2 Sker der overførsel til et land uden
for EU
Nej

 

6. Sletning af data

6.1 Sletning af data i de forskellige
kategorier
Oplysninger som omfattes af persondataforeningens
artikel 6 jf. punkt 4.1 opbevares så længe det er
nødvendigt for at opretholde kundeforholdet ,
opfyldelse af forpligtelser her til og/eller opfyldelse af
relevant lovgivning herunder særligt bogføringslovens
regler om opbevaring af fakturaer i 5 år.
Oplysninger som er omfattet af
persondataforordningens artikel 9, jf. punkt 4.1
opbevarer Samstrøm så længe dette er relevant og
nødvendigt for det pågældende målepunkt i
forbindelse med en afbrydelse samt så længe det er
relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte
kundes eller medarbejders sikkerhed.

 

7. Generel beskrivelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

7.1 IT Sikkerhed Der henvises til Samstrøm A/S IT politik som beskrevet i
ved de forskellige afdelinger
7.2 Organisatorisk sikkerhed Her henvises til de generelle interne procedure for
Samstrøm, samt til den enkelte medarbejders
underskrevne fortrolighed erklæring, der opbevares
ved afdelingernes daglige ledelse

 

 

En stærk sammenslutning...

Logo for Grindsted El- Varme- og Vandværk
Logo for Ikast værkerne
Logo for Tarm Elværk
Logo for Vildbjerg Tekniske Værker
Logo for Energi Hurup
Logo for Videbæk Energiforsyning
Logo for Hjerting El- og Vandforsyning
Logo for Sunds Elhandel